•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Документација - физички лица

Платежна сметка

Рамковен договор за платежна сметка и платежни услуги за физичко лице – за резидент во денари

Рамковен договор за платежна сметка и платежни услуги за физичко лице – за резидент во девизи

Рамковен договор за платежна сметка и платежни услуги за физичко лице – за нерезидент во денари/во девизи

Општи услови и претходни информации за отворање и одржување на платежна сметка и вршење на други платежни услуги за физички лица

Тарифа за надоместоци на услуги на ТТК Банка АД Скопје во делот кој се однесува на работењето на физички лица со платежни сметки

Информативен документ за надоместоци за платежна сметка во денари

Информативен документ за надоместоци за платежна сметка со основни функции во денари

Информативен документ за надоместоци за платежна сметка со основни функции за група корисници со законски права во денари

Информативен документ за надоместоци за платежна сметка во странска валута

Информативен документ за надоместоци за платежна сметка за нерезидент

Одлука за каматни стапки на ТТК Банка АД Скопје во делот за платежни услуги за физички лица

Поимник за најрепрезентативните услуги поврзани со платежната сметка со стандардизирани термини и дефиниции

Понуда за платежна сметка со основни функции 

Понуда за платежна сметка со основни функции за потрошувачи корисници на законски права 

Општа понуда за извршување еднократна платежна услуга брз трасфер на пари преку MoneyGram

Термински план за платен промет

Барање за отворање на платежна сметка на физичко лице

Барање за дозволено пречекорување на платежна сметка

Апликација за идентификација/ажурирање на клиент - физичко лице

Прашалник за идентификување поврзани лица со клиенти - физичко лице

Апликација/Општи услови за Visa Classic Debit - дебитна картичка

Апликација/Општи услови за Visa Classic Credit - кредитна картичка

Апликација/Општи услови за Mastercard Debit - дебитна картичка

Апликација/Општи услови за Mastercard Credit - кредитна картичка

Општи услови за услугата електронско/мобилно банкарство

Барање и општи услови за користење електронски сервиси за информирање


Потрошувачки кредити со животно осигурување

Потрошувачки кредити без животно осигурување

Станбени и хипотекарни кредити

Картички

ТТК онлајн услуги