•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Извештаи и податоци

Извештај и податоци за Банката 31.12.2023 година Извештај и податоци за Банката 30.06.2023 годинаИзвештај и податоци за Банката 31.12.2022 годинаИзвештај и податоци за Банката 30.6.2022 годинаИзвештај и податоци за Банката 31.12.2021 годинаИзвештај и податоци за Банката 30.6.2021 годинаИзвештај и податоци за Банката 31.12.2020 годинаИзвештај и податоци за Банката 30.6.2020 годинаИзвештај и податоци за Банката 31.12.2019 годинаИзвештај и податоци за Банката 30.6.2019 годинаИзвештај и податоци за Банката 31.12.2018 годинаИзвештај и податоци за Банката 30.6.2018 годинаИзвештај и податоци за Банката 31.12.2017 годинаИзвештај и податоци за Банката 30.6.2017 годинаИзвештај и податоци за Банката 31.12.2016 годинаИзвештај и податоци за Банката 30.6.2016 годинаИзвештај и податоци за Банката 31.12.2015 годинаИзвештај и податоци за Банката 30.6.2015 годинаИзвештај и податоци за Банката 31.12.2014 година