•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Платен промет со странство

Вашите трансакции се сигурни, брзи и полесни за Вас преку девизната сметка отворена во Банката, во домашниот и меѓународниот платен промет.

Повеќе информирајте се за условите на платниот промет во и од Република Северна Македонија!

Испраќање средства во странство – девизни (ностро) дознаки
Корисници
 • Физички лица (резиденти и нерезиденти)
Потребни документи

 • За испраќање средства на физичко лице:
  • Документ за идентификација
  • Девизна сметка
  • Име и презиме на примачот
  • Адреса на примачот
  • IBAN
  • Податоци за банката и контото на примачот во банката
  • SWIFT код на банката во која се испраќаат средствата
  • Потпишани обрасци 1450
 • За испраќање средства на правно лице:
  • Документ за идентификација
  • Девизна сметка
  • Целосен назив на фирмата
  • IBAN на примачот
  • Податоци (сметка на примачот во односната банка)
  • SWIFT код на банката во која се испраќаат средствата
  • Документ (во согласност со Упатството за начинот за вршење на платен промет со странство)
  • Потпишани обрасци 1450

Износ
 • До 2.500 ЕУР месечно, на физички лица
 • Износ врз основа на документ (во согласност со Упатството за начинот за вршење на платен промет со странство)

Прием на средства од странство – девизни (лоро) дознаки
Корисници
 • Физички лица (резиденти и нерезиденти)
Потребни документи
 • За прием на средства од физичко лице:
  • Документ за идентификација
  • Платежна сметка во девизи или IBAN број (корисникот ги добива овие податоци со секое отворање платежна сметка во банката).
  • Податоци за ТТК Банка (корисникот ги добива овие податоци со секое отворање платежна сметка во Банката).
 • За прием на средства од правно лице:
  • Документ за идентификација
  • Платежна сметка во девизи или IBAN број (корисникот ги добива овие податоци со секое отворање платежна сметка во банката).
  • Изјава за основот на девизниот прилив
  • Податоци за ТТК Банка (корисникот ги добива овие податоци со секое отворање платежна сметка во Банката).
Износ
 • Без ограничување

Правила на платниот промет со странство за физички лица

Правила на платниот промет со странство за физички лица - резиденти

Правила за плаќање во странство

Физичко лице жител на Р. Северна Македонија - резидент може да испрати средства во странство на друго физичко лице жител на странска земја - нерезидент во максимален износ од 2.500 евра месечно.

Физичко лице жител на Р. Северна Македонија - резидент може да испрати средства во странство на правно лице со седиште во странска земја - нерезидент износ кој не е лимитиран, но за кој мора да достави до Банката валиден документ од кој ќе се види основот на плаќањето: фактура, профактура, договор или друго.

Трансфери во странство на домашни физички лица - резиденти коишто се однесуваат на семејни животни трошоци (престој во странство заради школување, лекување и други трошоци), како и за лични трансфери на средства во денарска противвредност до 2.500 евра месечно може да се извршат и без прикажување соодветен документ, доволна е само информација. За трансфери поголеми од 2.500 евра, задолжително се доставува документ врз основа на кој ќе се утврди основот на плаќање.

За трансфер од физичко лице - резидент на сопствена сметка во странска банка важат правилата според Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство и според нејзините дополненија коишто можат да се најдат на следната врска: https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-odluka-za-nacinot-i-uslovite-pod-koi-rezidentite-koisto-ne-se-ovlasteni-banki-mozat-da-otvoraat-i-da-imaat-smetki-vo-stranstvo.nspx

Во согласност со Законот за девизно работење за резидентите на Р. Северна Македонија, постои забрана за трансфер на средства во странство по основ на животно и кредитно осигурување.

Банката е должна да го изврши налогот за плаќање 1450 со датум на валута најдоцна третиот ден од денот на прифаќањето на налогот, освен ако со налогодавачот не е понаку договорено.

Правила за прием на парични средства од странство

Физичко лице жител на Р. Северна Македонија - резидент може да прими неограничен износ на средства од странство од друго физичко лице жител на странска земја - нерезидент.

Физичко лице жител на Република Македонија – резидент може да прими средства од својата сметка во странство според Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство и според нејзините дополненија коишто можат да се најдат на следната врска: https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-odluka-za-nacinot-i-uslovite-pod-koi-rezidentite-koisto-ne-se-ovlasteni-banki-mozat-da-otvoraat-i-da-imaat-smetki-vo-stranstvo.nspx

Физичко лице жител на Р. Северна Македонија - резидент може да прими средства од странско правно лице со седиште во странска земја - нерезидент износ кој не е лимитиран, но за кој мора да ѝ даде на Банката информација за основот на приливот.

Во зависност од информацијата на клиентот, Банката, во согласност со законот, може да побара и валиден документ од кој ќе се види основот на плаќањето, особено ако приливот спаѓа во групата капитални трансфери.
Корисникот на наплата треба, во рок од 5 работни дена од денот на приемот на известувањето од Банката, да ѝ ги достави сите потребни податоци за одобрување на средствата на неговата сметка.

Заради специфичноста на девизниот платен промет и постоењето т.н. девизен режим, треба да се консултирате со Одделот за платен промет во земјата и странство на ТТК Банка АД Скопје, на тел. 02/32 47 000 лок. 425 или да го прочитате „Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство“. Упатството може да го најдете на интернет-страницата на Народна банка на РСМ (www.nbrm.mk).

Правила на платниот промет со странство за физички лица - нерезиденти

Физичките лица – нерезиденти во платниот промет со странство немаат никакви ограничувања во преносот на средствата во и од Р. Северна Македонија, како и преносот на средствата помеѓу сметки во банките во Р. Северна Македонија.
Банката го задржува правото да побара дополнителна документација за трансферите од и кон сметки на нерезиденти.

Објаснување на правилата за наплата на провизиите кај меѓубанкарските плаќања и наплати со странство

OUR - Испраќачот на средствата ги плаќа трошоците на сите банки вклучени во трансферот. Корисникот на средствата ќе го добие целиот износ.

SHA - Испраќачот на средствата ги плаќа трошоците на својата банка, а Kорисникот на средствата ги плаќа трошоците на сите останати банки вклучени во трансферот. Корисникот на средствата ќе добие намален износ.

BEN - Корисникот на средствата ги плаќа трошоците на сите банки вклучени во трансферот. Корисникот на средствата ќе добие намален износ.


Кореспондентски банки

Кореспондентски банки

За да се обезбеди ефикасно и точно порамнување на сите плаќања во странство, ТТК Банка АД Скопје има развиено широка мрежа на кореспондентски банки. Одделот за платен промет во земјата и странство на ТТК Банка АД Скопје ќе се погрижи за Вашето барање и ќе Ви врати во најкраток временски период.

Ажурирањето се обезбедува на редовна основа, со цел да Ве информира за моменталната состојба.

Currency Logo Correspondent Bank SWIFT/BIC Account No.
EUR   UNICREDITO ITALIANO SpA, Milan, Italy UNCR IT MM EUR: 09953146
GBP, CAD, SEK, DKK   Komercijalna Banka AD Skopje, Macedonia KOBSMK2X GBP: 705100202-826-0272100000377
CAD: 705100202-124-0272100000377
SEK: 705100202-752-027100000377
DKK: 705100202-208-027210000377
USD, EUR,
CHF, AUD
  RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AD, Vienna RZBAATWW USD: 070-55.074.553
EUR: 000-55.074.553
CHF: 73-55.074.553
AUD: 89-55.074.553
EUR, AUD, CHF, CAD, GBP   PRIVREDNA BANKA D.D ZAGREB, Croatia PBZGHR2X EUR, AUD, CHF, CAD, GBP:
HR4323400091970016396

Термински план за платен промет со странство

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТОК
Прием на налози Од 08:00 до 16:00 часот
Налози примени до 15:30 часот Датум на валута тековен ден
Налози примени по 15:30 часот Датум на валута нареден ден