•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

МОЈ кредит

 • БРЗО ОДОБРУВАЊЕ
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК ЗА ОБРАБОТКА НА БАРАЊЕ И АДМИНИСТРИРАЊЕ
 • БЕЗ ЖИРАНТИ
 • ДОСТАПЕН ЗА ПРИМАТЕЛИ И НЕПРИМАТЕЛИ НА ПЛАТА/ПЕНЗИЈА ВО ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
Корисници
 • Физички лица државјани на РСМ, деловноспособни лица над 18 години, вработени во редовен работен однос на неопределено или определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот) во државни институции, акционерски друштва, приватни фирми прифатливи за Банката, кои примаат/не примаат плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка АД Скопје.
 • Месечниот ануитет треба да изнесува 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот за корисниците на категорија СМАРТ, односно 1/3 од месечните нето-примања на кредитобарателот за корисниците во I-ва категорија и II-ра категорија.
 • Во кредитот може да се вклучат до 2 (два) кредитоспособни кокредитобаратели за кои важат истите услови како за кредитобарателот.
Износ
 • Од 20.000 денари до 100.000 денари.
Валута
 • Во денари (МКД).
Каматна стапка

1,5%

годишна фиксна каматна стапка

 •  За рок на отплата до 12 месеци.

2,9%

годишна фиксна каматна стапка

 •  За рок на отплата над 12 месеци до 24 месеци.
 • Банката пресметува и наплатува интеркаларна камата во висина на договорната каматна стапка. Оваа камата се наплатува на денот на искористувањето на кредитот.
Рок на отплата
 • Од 6 месеци до 24 месеци.
Начин на отплата
 • Еднакви месечни ануитети кои достасуваат на 1-ви секој месец.
 • Кредитот се става во отплата на 1-ви наредниот месец од денот на исплатата.
Обезбедување
 • Без жиранти.
 • Меница со менична изјава потпишана од кредитокорисникот.
 • Административна забрана на плата од фирмата во која работи кредитокорисникот и согласност за активирање (доколку ја издава акционерско друштво/буџетска државна институција/јавно претпријатие).
Документи за наплата
 • Траен налог за наплата на месечните ануитети од сметката на кредитокорисникот за примател на плата/пензија (од ПИОМ) преку Банката.
Исплата
 • Исплата на платежна сметка на кредитокорисникот. 
Надоместоци
 • Одобрување на кредитот:
Рок Одобрен износ Провизија за одобрување
до 12 месеци од 60.001 денари до 100.000 денари 4.000 денари
од 30.001 денари до 60.000 денари 3.000 денари
до 30.000 денари 1.500 денари
над 12 до 24 месеци од 60.001 денари до 100.000 денари 6.000 денари
од 30.001 денари до 60.000 денари 3.500 денари
до 30.000 денари 2.000 денари
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за обработка на барање за кредит.
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за администрирање на кредит.
Трошоци
 • Трошок за интеркаларна камата.
 • Трошок за меница.
Вид на кредитот Ненаменски потрошувачки кредит по фактура
Износ 60.000,00 денари.
Рок на отплата 12 месеци.
Износ на ануитет 5.041,00 денари.
Начин на отплата Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој 1-ви од месецот.
Каматна стапка 1,50% годишна фиксна каматна стапка за целиот период на оптлата.
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ) 12,02%.
Вкупен износ за плаќање 63.590,00 денари.
Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:
Износ на кредитот 60.000,00 денари.
Вкупен износ на камата за кредитот 490,00 денари (во овој износ не е вклучен износот на интеркаларна камата).
Надоместок за обработка на барање 0,00 денари.
Надоместок за одобрување на кредитот 3.000,00 денари (за рок на отплата до 12 месеци и одобрен износ на кредит над 30.001 до 60.000 денари).
Трошок за меница 100 денари
Трошоци кои не се опфатени во пресметката на СВТ и/или не се познати: /
Датум на пример 1.7.2022 година.