•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Трезорскo работење

 

Корисници

  • Домашни и странски физички лица.

Услуга

  • Чување парични и непарични депозити, хартии од вредност и др. во сигурни услови кои ги обезбедува Банката.

Потребни документи

  • Важечка лична карта или пасош;
  • Договор за користење на услугата;
  • Овластување за користење на услугата.

Тајност

  • Податоците за депозитите депонирани во трезорот на Банката се деловна тајна.