•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Рамковен кредит лимит

Корисници
 • Физички лица државјани на РСМ, деловно способни лица над 18 години.
Намена на кредитот
 • Одобрениот рамковен револвинг кредитен лимит може да се користи еднократно или повеќекратно за обезбедување на побарувањата по одобрени кредитни производи.
Износ и учество
 • Во зависност од проценетата вредност на заложениот имот (1:1 до 1:6 во зависност од атрактивноста на објектот).
Рок на отплата
 • До 120 месеци или во согласност со рокот на првично одобрениот кредитен производ.
Обезбедување
 • Залог на недвижен имот (стан, куќа, деловен простор) со сооднос меѓу вредноста на изложеноста и обезбедувањето (1:1 до 1:6 во зависност од атрактивноста на објектот);
 • Меница со менична изјава потпишана од кредитобарателот односно кокредитобарателот.
Провизии
 • Обработка на барање за кредит - 900 денари.
 • Одобрување на кредитен лимит - 3.000 денари, еднократно.
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за администрирање.
 • Надоместок за промена на услови за рамковен револвинг кредит лимит - 1,00% макс. 6.000 денари.
 • Надоместок за измена на обезбедување за рамковен револвинг кредит лимит - 1,00% макс. 6000 денари.
Трошоци
 • БЕЗ ТРОШОК за процена на вредноста на недвижниот имот до 31.12.2023 година.