•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Долгорочен кредит за инвестиции

Со цел остварување на вашите бизнис идеи и инвестирање во профитабилни проекти, ви овозможуваме финансиска поддршка со поволни услови. 

Корисници
 • Правни лица, деловно активни најмалку 1 (една) година.
Намена
 • Финансирање на инвестициски проекти - инвестирање во опрема, машини, возен парк, земјиште, купување/градба/доградба/надградба на деловен простор во идејна фаза и фаза на започната реализација на проект;
 • Финансирање на станбена изградба градба/доградба или реновирање на станбен простор во идејна фаза и фаза на започната реализација на проект.
Валута
 • Во денари (МКД);
 • Во денари (МКД) со девизна клаузула;
 • Во евра (ЕУР).
Рок
 • До 96 месеци со или без вклучен грејс-период до 12 месеци.
Износ/Учество
 • При користење кредит за финансирање станбена изградба, корисникот на кредит е должен да обезбеди минимално сопствено учество од 10% од вредноста на проектот, при што износот на кредитот се утврдува во зависност од кредитната способност и бонитетот на клиентот, видот и квалитетот на понуденото обезбедување, а максимално до 90% од вредноста на проектот;
 • При користење кредит за финансирање долгорочни инвестициски проекти (инвестирање во опрема, земјиште, купување, градба, реновирање или доградба на деловен простор, возен парк, основно стадо, како и рефинансирање на претходни вложувања), корисникот на кредит е должен да обезбеди минимално сопствено учество од 20% од вредноста на проектот, при што износот на кредитот се утврдува во зависност од кредитната способност и бонитетот на клиентот, видот и квалитетот на понуденото обезбедување, а максимално до 80% од вредноста на проектот. Исто така, во рамките на инвестицискиот кредит можно е да се одобри и износ за обртни средства кој не може да биде повисок од 30% од вкупниот износ на кредитот.
Каматна стапка
 • Долгорочни кредити за инвестиции со рок на отплата до 8 (осум) години:
  • НРКС + 3,42 процентни поени - НРКС + 5,42 процентни поени годишна променлива каматна стапка за долгорочни кредити во денари;
  • 6м ЕУРИБОР + 5,0 процентни поени, но не пониска од 5,0% годишна променлива каматна стапка - 6м ЕУРИБОР + 7,0 процентни поени, но не пониска од 7,0%, годишна променлива каматна стапка за долгорочни кредити во денари со девизна клаузула/во девизи.
 • Каматната стапка од распонот се утврдува во зависност од профитабилноста на проектот за кој се бара финансирање, кредитоспособноста и бонитетот на клиентот, редовноста во сервисирањето на обврските кон Банката и квалитетот на понуденото обезбедување. Договорна годишна казнена каматна стапка од 24,45% за кредит во денари, за достасани а неподмирени обврски за кредити. Договорна годишна казнена каматна стапка од 20,75% за кредит во денари со девизна клаузула/девизи, за достасани а неподмирени обврски за кредити.
Начин на пресметка и плаќање
 • За кредитите со прилагодлива каматна стапка, прилагодувањето на каматната стапка се врши полугодишно во согласност со промената на националната референтна стапка НРКС (за кредити во денари), односно 6 месечен ЕУРИБОР (за кредити во денари со девизна клаузула/девизи);
 • Пресметката на каматата е декурзивна со примена на конформна метода.
Обезбедување
 • Хипотека на недвижен имот, во сооднос кој ќе го утврди Банката;
 • Залог на подвижни предмети, во сооднос кој ќе го утврди Банката;
 • Паричен депозит;
 • Гаранција од друга банка;
 • Друг вид обезбедување кој се договара дополнително;
Исплата
 • На платежна сметка на правното лице;
 • За плаќање во странство по налог на корисникот на кредитот.