•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Платен промет со странство

Вашите трансакции се сигурни, брзи и полесни за Вас и Вашите деловни партнери, преку девизната сметка отворена во Банката, во домашниот и меѓународниот платен промет.

Повеќе информирајте се за условите на девизниот платен промет!

Испраќање средства во странство - девизни (ностро) дознаки
Корисници
 • Мали и средни претпријатија, големи клиенти.
Потребни документи

 • За испраќање средства на правно лице:
  • Денарска и девизна сметка во ТТК Банка АД Скопје;
  • Целосен назив на фирмата - примач;
  • Конто и IBAN на примачот на односната банка;
  • SWIFT код на Банката во која се испраќаат средствата;
  • Документ за основот на девизно плаќање (во согласност со важечка регулатива);
  • Потпишани обрасци 1450.
Износ

 • Износ врз основа на приложена фактура.

Примање средства од странство - девизни (лоро) дознаки
Корисници
 • Мали и средни претпријатија, големи клиенти.
Потребни документи
 • За прием на средства од правно лице:
  • Денарска и девизна сметка во ТТК Банка АД Скопје;
  • Документ за основот на девизниот прилив (во согласност со важечката законска регулатива).
Износ
 • Без ограничување.

Коресподентски банки

Кореспондентски банки

За да се обезбеди ефикасно и точно порамнување на сите плаќања во странство, ТТК Банка има развиено широка мрежа на кореспондентски банки. Одделот за платен промет во земјата и странство на ТТК Банка ќе се погрижи за вашето барање и ќе ви врати во најкраток временски период. Ажурирањето се обезбедува на редовна основа, со цел да ве информира за моменталната состојба.

Currency Logo Correspondent Bank SWIFT/BIC Account No.
EUR   UNICREDITO ITALIANO SpA, Milan, Italy UNCR IT MM EUR: 09953146
GBP, CAD, SEK   Komercijalna Banka AD Skopje, Macedonia KOBSMK2X GBP: 705100202-826-0272100000377
CAD: 705100202-124-0272100000377
SEK: 705100202-752-0271000003777
DKK: 705100202-208-027210000377
USD, EUR,
CHF, AUD
  RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AD, Vienna RZBAATWW USD: 070-55.074.553
EUR: 000-55.074.553
CHF: 73-55.074.553
AUD: 89-55.074.553
EUR, AUD, CHF, CAD, GBP   PRIVREDNA BANKA D.D ZAGREB, Croatia PBZGHR2X EUR, AUD, CHF, CAD, GBP:
HR4323400091970016396

Термински план за платен промет со странство

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТОК
Прием на налози Од 08:00 до 16:00 часот
Налози примени до 15:30 часот Датум на валута тековен ден
Налози примени по 15:30 часот Датум на валута нареден ден