•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Акредитиви

Акредитивот е условна обврска на Банката да плати, или поконкретно документарниот акредитив е писмена обврска на Банката, дадена на продавачот по барање и инструкции на купувачот, да плати по видување или со одложено плаќање одреден износ не поголем од износот на акредитивот, со приложување документи кои се предвидени во акредитивот и се во согласност со eднообразните правила за документарни акредитиви на Меѓународната трговска комора во Париз.

Ностро акредитиви (увозни работи)
Намена
 • Акредитивот е условна обврска на Банката да плати, или поконкретно документарниот акредитив е писмена обврска на Банката, дадена на продавачот по барање и инструкции на купувачот, да плати по видување или со одложено плаќање одреден износ не поголем од износот на акредитивот, со приложување документи кои се предвидени во акредитивот и се во согласност со eднообразните правила за документарни акредитиви на Меѓународната трговска комора во Париз.
  Акредитивот овозможува сигурност на увозникот дека плаќањето ќе биде извршено само ако се исполнат условите од акредитивот.
Услови за отворање на ностро акредитив
 • Клиентот да има отворено денарска и девизна сметка во ТТК Банка АД Скопје;
 • Клиентот да достави профактура, фактура или договор за увозно-извозната работа;
 • Пополнето барање за отвoрање акредитив;
 • Клиентот да понуди обезбедување (може да биде во вид на рамковен лимит во Банката, хипотека на движен или недвижен имот, денарски или девизен депозит, меница од правно или физичко лице, меница како нотарски акт и друго);
 • Одлука за отворање акредитив донесена од Кредитниот одбор на Банката.

Износ

 • Врз основа на приложена фактура.

Лоро акредитиви (извозни работи)
Намена
 • Акредитивот е условна обврска на Банката да плати или, поконкретно, документарниот акредитив е писмена обврска на Банката, дадена на продавачот по барање и инструкции на купувачот, да плати по видување или со одложено плаќање одреден износ не поголем од износот на акредитивот, со приложување документи кои се предвидени во акредитивот и се во согласност со eднообразните правила за документарни акредитиви на Меѓународната трговска комора во Париз.
  Лоро акредитивот овозможува сигурност на извозникот дека ќе ја наплати стоката ако ги исполни условите на акредитивот.
Услови за отворање на лоро акредитив
 • Клиентот да има отворено денарска и девизна сметка во ТТК Банка АД Скопје;
 • Клиентот да има профактура, фактура или договор за увозно-извозната работа.

Износ

 • Без ограничување.