•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Кредитна линија за трајни обртни средства за МСП преку РБСМ

Корисници
 • Микро, мали и средни претпријатија кои се над 51% во приватна сопственост, и тоа:
  • Постојни мали и средни трговски друштва кои остваруваат позитивен финансиски резултат;
  • Нови мали и средни трговски друштва.
Намена
 • За набавка на трајни обртни средства;

Со средствата од кредитот не се финансираат трговски активности, набавка на основно стадо, купување други правни лица, инвестиции за кои веќе се одобрени кредити, проекти со еколошки штетни влијанија и сл.

Валута
 • Во денари (МКД) со девизна клаузула;
 • Во девизи.
Рок
 • До 3 години со вклучен грејс-период до 6 месеци.
Износ
 • Минимален износ на кредитот 15.000 евра;
 • Максимален износ на кредитот 300.000 евра.
Каматна стапка
 • Во согласност со условите дефинирани во договорот со МБПР, до 6,5% годишна фиксна каматна стапка за кредити во денари со девизна клаузула;
 • Во согласност со условите дефинирани во договорот со МБПР, до 3 месечен ЕУРИБОР + 3,75 процентни поени, мин. 3,75% годишно за кредити во девизи;
 • Казнена каматна стапка од 20,75% годишно за достасани, а не подмирени обврски, пресметана од денот на достасување до денот на наплатата.
Начин на пресметка и плаќање
 • Пресметката на каматата е декурзивна, со примена на конформна метода, а се врши на денот на достасување на побарувањето и е содржана во амортизациониот план, изразена во странска валута;
 • Затворањето на обврските се врши по старост и по следниот редослед: трошоци, надоместоци, казнена камата, договорна камата, достасана главнина;
 • Отплатата е со тримесечни ануитети.
Обезбедување
 • Хипотека на недвижен имот, во однос кој ќе го утврди Банката;
 • Залог на подвижни предмети, права и хартии од вредност;
 • Меници;
 • Рачен залог на опрема;
 • Залог на недвижен имот и подвижни предмети и права од личниот имот на основачите;
 • Друг вид обезбедување кој се договара дополнително со Банката.
Исплата
 • Во корист на сметката на правното лице.