•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Известувања за емисија на долгорочни должнички хартии од вредност - корпоративна обврзница по пат на јавна понуда на ТТК Банка АД Скопје

Прва емисија

Известување од 19.9.2023 година - Известување за исплатена четврта камата на сопствениците на корпоративни обврзници - прва емисијаИзвестување од 11.9.2023 година - Известување за исплата на годишна камата за имателите на корпоративната обврзница од првата емисија

Известување од 20.9.2022 година - Известување за исплатена трета камата на сопствениците на корпоративни обврзници - прва емисија

Известување од 12.9.2022 година - Известување за исплата на годишна камата за имателите на корпоративната обврзница од првата емисија

Известување од 21.9.2021 година - Известување за исплатена втората камата на сопствениците на корпоративни обврзници - прва емисија

Известување од 11.9.2020 година - Известување за исплата на годишна камата за имателите на корпоративната обврзница од првата емисија

Известување од 19.9.2019 година - Информација за правата на запишувачите на долгорочните должнички хартии од вредност - корпоративна обврзница од првата емисија

Известување од 18.9.2019 година - Известување за успешна прва емисија на корпоративната обврзница на ТТК Банка АД Скопје

Известување од 16.9.2019 година - Известување за затворање на јавната понуда на хартии од вредност по основ на постигнат процент на успешност

Известување од 29.8.2019 година - Покана за запишување и уплата на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда


Втора емисија

Известување од 14.2.2024 година - Известување за исплатена годишна камата за имателите на корпоративната обврзница од втората емисија

Известување од 8.2.2024 година - Известување за исплата на годишна камата за имателите на корпоративната обврзница од втората емисија

Известување од 15.2.2023 година - Известување за исплатена годишна камата за имателите на корпоративната обврзница од втората емисија

Известување од 6.2.2023 година - Известување за исплата на годишна камата за имателите на корпоративната обврзница од втората емисија

Известување од 18.2.2021 година - Известување за исплатена годишна камата за имателите на корпоративната обврзница од втората емисија

Известување од 5.2.2021 година - Известување за исплата на годишна камата за имателите на корпоративната обврзница од втората емисија

Известување од 17.2.2020 година - Известување за правата на запишувачите на долгорочните должнички хартии од вредност - корпоративна обврзница од втората емисија

Известување од 13.2.2020 година - ТТК Банка АД Скопје ја реализираше втората емисија на корпоративни обврзници

Известување од 13.2.2020 година - Известување за затворање на јавната понуда на хартии од вредност по основ на постигнат процент на успешност

Известување од 24.1.2020 година - Покана за запишување и уплата на долгорочни хартии од вредност - корпоративна обврзница по пат на јавна понуда (втора понуда)

Известување од 21.1.2020 година - Известување за втората емисија на корпоративна обврзница

Известување од 9.1.2020 година - Покана за запишување и уплата на долгорочни хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда