•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА
 • ИНОВАТИВЕН ПРОИЗВОД СО ЦЕЛОСНО ЕЛЕКТРОНСКО ОДОБРУВАЊЕ
 • ЕДНОСТАВНО, БРЗО И БЕЗ ЧЕКАЊЕ ВО РЕДОВИ
 • БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ И АДМИНИСТРИРАЊЕ
 • ДОСТАПЕН ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ИНТЕРНЕТ БАНКАРСТВО
 • МОЖНОСТ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ОНЛАЈН ПРЕКУ TTK E-BANK И TTK M-BANK

ИНСТАНТ кредит со електронско одобрување

Корисници
 • Физички лица државјани на РСМ, деловноспособни лица над 18 години, вработени во редовен работен однос на неопределено време или на определено време во државни институции, акционерски друштва, приватни фирми прифатливи за Банката, кои се приматели на плата преку ТТК Банка АД Скопје.
 • Месечниот ануитет треба да изнесува 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот.
 • Кредитобарателот треба да има редовни месечни приливи по основ на плата во последните 12 месеци.
 • Кредитобарателот не треба да има активна кредитна партија за овој вид кредитен производ.
 • Во кредитот не може да се вклучат ко-кредитобаратели.
 • Кредитобарателот да биде класифициран во „А“ или „Б“ категорија на ризик по основ на сите изложености во последните 24 месеци.
Износ и учество
 • Од 15.000 денари до 60.000 денари.
Валута
 • Во денари (МКД).
Каматна стапка

6,50%

годишна фиксна каматна стапка

фиксна каматна стапка за целиот период на отплата.      


 • Банката пресметува и наплатува интеркаларна камата во висина на договорната каматна стапка. Оваа камата се наплатува на денот на искористувањето на кредитот.
 • Пресметката на каматата се врши месечно со примена на пропорционална метода.
Рок на отплата
 • Од 6 месеци до 12 месеци.
Начин на отплата
 • Еднакви месечни ануитети кои достасуваат на 1-ви секој месец.
 • Кредитот се става во отплата на 1-ви наредниот месец од денот на исплатата.
Обезбедување
 • Без жиранти.
 • Без меница.
Документи за наплата
 • Траен налог за наплата на месечните ануитети од сметката на кредитокорисникот за примател на плата/пензија (од ПИОМ) преку Банката.
Исплата
 • На платежна сметка на корисникот на кредитот.
Надоместоци

 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за обработка на барање за кредит.
 • Одобрување на кредитот - 600 денари, еднократно.
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за администрирање на кредит.
Трошоци
 • Трошок за интеркаларна камата.
Вид на кредитот Ненаменски потрошувачки кредит по фактура
Износ 60.000,00 денари.
Рок на отплата 12 месеци.
Износ на ануитет 5.041,00 денари.
Начин на отплата Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој 1-ви од месецот.
Каматна стапка 1,50% годишна фиксна каматна стапка за целиот период на оптлата.
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ) 11,64%.
Вкупен износ за плаќање 63.490,00 денари.
Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:
Износ на кредитот 60.000,00 денари.
Вкупен износ на камата за кредитот 490,00 денари (во овој износ не е вклучен износот на интеркаларна камата).
Надоместок за обработка на барање 0,00 денари.
Надоместок за одобрување на кредитот 3.000,00 денари (за рок на отплата до 12 месеци и одобрен износ на кредит над 30.001 до 60.000 денари).
Надоместок за администрирање на кредитот 0,00 денари.
Датум на пример 1.5.2022 година.