•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Долгорочен кредит за купување возила

Корисници
 • Мали и средни претпријатија, големи клиенти.
Намена
 • Кредит наменет за купување нови возила.
Валута
 • Во денари (МКД);
 • Во денари (МКД) со девизна клаузула/девизи.
Рок
 • До 72 месеци.
Износ
 • До 80% од износот на фактурата.
Каматна стапка
 • НРКС + 3,92 процентни поени - НРКС + 5,92 процентни поени годишна променлива каматна стапка за долгорочни кредити во денари;
 • 6м ЕУРИБОР + 5,50 процентни поени, не пониска од 5,50% - 6м ЕУРИБОР + 7,50 процентни поени, не пониска од 7,50% годишна прилагодлива каматна стапка за долгорочни кредити во денари со девизна калузула/девизи;

(Каматната стапка од распонот се утврдува во зависност од профитабилноста на проектот за кој се бара финансирање, кредитната способност и бонитетот на клиентот, редовноста во сервисирањето на обврските кон Банката и квалитетот на понуденото обезбедување);
Договорна казнена каматна стапка од 24,45% годишно за кредит во денари за достасани, а не подмирени обврски;
Договорна казнена каматна стапка од 20,75% годишно за кредит во денари со девизна клаузула/девизи за достасани, а не подмирени обврски.

Начин на пресметка и плаќање
 • Каматната стапка е прилагодлива. Прилагодувањето на каматната стапка се врши полугодишно во согласност со промената на националната референтна стапка НРКС (за кредити во денари), односно 6месечен ЕУРИБОР (за кредити во денари со девизна клаузула/девизи);
 • Пресметката на каматата се врши на денот на достасување на побарувањето и е содржана во амортизацискиот план;
 • Затворањето на обврските се врши по старост и по следниот редослед: трошоци, надоместоци, казнена камата, договорна камата, достасана главнина.
 • Отплатата е со еднакви месечни ануитети.
Обезбедување
 • Сопствено учество минимум 20%;
 • Залог на возилото кое се купува;
 • Каско-полиса винкулирана во корист на Банката.
Исплата
 • На платежна сметка на правното лице;
 • Безготовинска исплата на платежна сметка на продавачот на возилото.