•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Поважни акти и кодекси

ТТК Банка АД Скопје е посветена на почитување на стандардите на корпоративното управување. 

Статут на ТТК Банка АД Скопје

Деловник за работа на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје Дозвола за основање и работење издадена од НБРСМ на ТТК Банка АД Скопје за вршење финансиски активностиКодекс на корпоративно управување во ТТК Банка АД Скопје Кодекс на добро однесување на банките и штедилницитеЕтички кодекс на ТТК Банка АД СкопјеПолитика за одржливост

 

Грижата за заштита на личните податоци на корисниците е еден од приоритетите на Банката. 

За да обезбеди тајност и заштита на личните податоци, Банката применува соодветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци и соодветни административни, технички и физички мерки и контроли според воспоставените стандарди за сигурност на информативниот систем.

Политика за приватностПолитика за колачиња

 

Согласно Законот за заштита на укажувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/15 и 35/18), за овластени лица за прием на пријави од укажувачи се назначени:

 

Снежана Атанасовска


Раководител на Служба за контрола на усогласеноста на работењето на Банката со прописите и СППиФТ

тел: 02/ 3247 000, локал 305

e-пошта: snezana.atanаsovska@ttk.com.mk

адреса: ул.‘’Народен фронт’’19а,  Скопје

 

Ирина Ристовска


Директор на Сектор за правни работи и проблематични пласмани

тел: 02/ 3247 000, локал 460

e-пошта: irina.ristovska@ttk.com.mk

адреса: ул.‘’Народен фронт’’19а,  Скопје

 

Правилник за заштитено пријавување