•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Писма за намери

Корисници
  • Мали и средни претпријатија, големи клиенти;
  • Барателот да е депонент на Банката.
Намена
  • За учество на тендери и други намени. 
Валута
  • Во денари (МКД);
  • Во евра (ЕУР).
Износ
  • Во зависност од бонитетот на барателот.