•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

СМАРТ потрошувачки кредит

Корисници
 • Физички лица државјани на РСМ, деловно способни лица над 18 години, вработени во редовен работен однос на неопределено или определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 12 месеци или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот) во државни институции, финансиски институции, акционерски друштва, приватни фирми прифатливи за Банката, кои се приматели на плата преку ТТК Банка АД Скопје.
 • Пензионери кои се приматели на пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка АД Скопје.
 • Пристапната возраст за полиса за ризико животно осигурување е од 18 до 75 години.
 • Месечниот ануитет треба да изнесува 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот.
 • Во кредитот може да се вклучат до 2 (два) кредитоспособни кокредитобаратели за кои важат истите услови како за кредитобарателот.
 • За жирантите важат истите услови како за кредитобарателот.
Износ
 • Од 20.000 денари до 1.200.000 денари.
Валута
 • Денарски кредит (МКД).
Каматна стапка

5,00%

годишна фиксна каматна стапка во првите две години

 

7,13%  (НРКС + 5,00 процентни поени) годишна променлива каматна стапка за остатокот од периодот на отплата. 

 • Банката пресметува и наплатува интеркаларна камата во висина на договорната каматна стапка. Оваа камата се наплатува на денот на искористувањето на кредитот.
 • Пресметката на каматата се врши месечно со примена на пропорционална метода.
Рок на отплата
 • Од 24 месеци до 120 месеци.
Начин на отплата
 • Еднакви месечни ануитети кои достасуваат на 1-ви секој месец.
 • Кредитот се става во отплата на 1-ви наредниот месец од денот на исплатата.
Обезбедување
 • Без жиранти за кредити до 1.200.000 ден. За кредити на износ од 900.000 до 1.200.000 ден. доказ за сопственост на имот -  имотен лист не постар од 3 месеци, во спротивно 1 (еден) жирант.
 • За износ на кредит над 600.000 ден. за приматели на плата/пензија (преку ПИОМ) со примања под 20.000 ден. задолжително вклучување на ко-кредитобарател(и).
 • Меница со менична изјава (во форма на нотарски акт за кредит во износ над 600.000 денари).
 • Административна забрана на плата.
 • Траен налог.
 • Полиса за ризико животно осигурување.
 • По извршена кредитна анализа Банката може да побара дополнително обезбедување, жирант/и.
Полиса за ризико животно осигурување
 • ТТК Банка АД Скопје е лиценциран застапник за продавање полиси за животно осигурување од „Триглав Осигурување Живот“ АД Скопје.
 • Полисата за ризико животното осигурување претставува осигурување на живот во случај на смрт на корисници на кредит. Полисата овозможува осигурително покритие за подмирување на преостанатиот кредитен долг во случај на несакан настан: смрт како последица од болест или несреќен случаj во согласност со Општите услови за Осигурување на живот во случај на смрт на корисници на кредит на „Триглав Осигурување Живот“ АД Скопје.
 • Полисата ја издава осигурителната компанија „Триглав Осигурување Живот“ АД Скопје и таа е винкулирана во корист на ТТК Банка АД Скопје.
 • Рокот на важност на полисата треба да го покрива најмалку целиот период на отплата на кредитот.
 • Премијата за полисата за ризико животното осигурување e вклученa во одобрениот износ на кредитот и се плаќа еднократно.
 • Висината на премијата за полиса за ризико животното осигурување се утврдува во зависност од висината на одобрениот кредит, возраста и полот на корисникот на кредитот и здравствениот прашалник, а во согласност со тарифата на осигурителното друштво.
Документи за наплата
 • Траен налог за наплата на месечните ануитети од сметката на кредитокорисникот за примател на плата/пензија (од ПИОМ) преку Банката.
Исплата
 • На платежна сметка на кредитокорисникот.
Надоместоци

ПРОМОТИВНО

2.000 ден. за одобрување во промотивен период до 30.09.2024 година.

 • Обработка на барање за кредит - 600 денари, еднократно.
Трошоци
 • Трошок за интеркаларна камата.
 • Трошок за меница/нотарски акт (доколку е потребно).
 • Трошок за полиса за ризико животно осигурување.
Вид на кредитот Ненаменски потрошувачки кредит СМАРТ со ризико животно осигурување
Износ 150.000,00 денари.
Рок на отплата 60 месеци.
Износ на ануитет 2.830,00 денари во првите две години; 2.921,00 денари за останатиот период.
Начин на отплата Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој 1-ви од месецот.
Каматна стапка 5,00% годишна фиксна к.с. во првите две години; 7,13% годишна променлива к.с. за остатокот од периодот на отплата.
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ) 6,72%.
Вкупен износ за плаќање 175.894,00 денари.
Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:
Износ на кредитот 150.000,00 денари.
Вкупен износ на камата за кредитот 23.094,00 денари (во овој износ не е вклучен износот на интеркаларна камата).
Надоместок за обработка на барање 600,00 денари.
Надоместок за одобрување на кредитот 2.000,00 денари (2.000 ден. во промотивен период до 30.09.2024 година).
Трошок за меница 200 денари
Трошоци кои не се опфатени во пресметката на СВТ и/или не се познати:
Полиса за животно осигурување Трошокот за полисата се утврдува дополнително во согласност со законската регулатива и тарифата на осигурителното друштво.
Датум на пример 01.02.2024 година.