•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Предлози, пофалби, поплаки

Грижа за корисници

Задоволството на нашите корисници е нашата цел и причина за постојано подобрување на корисничкото искуство и квалитетот на производите и услугите кои ги нудиме.

Со Вашите предлози, пофалби и поплаки придонесувате во подобрување на нашата взаемна и успешна соработка.

Доколку сметате дека во Вашиот деловен однос и работењето со ТТК Банка АД Скопје Ви е повредено, скратено или одземено некое право, предлагаме недоразбирањето (настанот/случувањето) најпрво да го решите усмено со обраќање кон вработените во експозитурите и филијалите. Во повеќето случаи, недоразбирањето, на тој начин може да се реши полесно, брзо и едноставно, на взаемно задоволство.
Доколку не сте ја добиле потребната информација или услуга со усменото обраќање кон вработените на Банката или не сакате да се обратите по усмен пат, до Банката можете да се обратите на еден од следните начини опишани подолу.

Начини на обраќање до Банката

Изберете еден од начините да ни ги испратите вашите предлози, пофалби или поплаки!

  • Преку формата -  (достапна во страничното вертикално мени на почетната и на секоја внатрешна страница на интернет-страницата  на ТТК Банка. Во делот за коментар задолжително внесете опис на поплаката/пофалбата и барем еден податок за идентификација (матичен број; број на сметка или останати податоци- кредитна партија, број на договор и слично);
  • Со испраќање на формулар/своерачен допис на е-адресата: ttk@ttk.com.mk;
  • Со испраќање на  формулар/своерачен допис по пошта на адресата: ТТК БАНКА АД Скопје, ул. „Народен фронт" бр.19а, 1000 Скопје;
  • Со достава на формуларот/своерачниот допис, лично во експозитурите и филијалите на Банката или во писарницата на Банката која се наоѓа на следната адреса: ТТК БАНКА АД Скопје, ул. „Народен фронт" бр.19а, 1000 Скопје.

ТТК Банка АД Скопје во рок од 15 работни дена, од денот на прием на поплаката во Банката, ќе достави одговор на поплаката до корисникот, освен ако законската регулатива има пропишано друг рок за достава на одговор на поплака до корисник. Во случај доколку поплаката не ги содржи основните податоци или пак податоци кои се потребни за постапување по основ на поплаката, Банката ќе побара дополнување на потребните податоци од подносителот на поплаката.