македонски shqip english
 
 
  Depozita

  Depozita në valuta të huaja

  Elemente

  Përshkrimi i elementeve

  Kush mund të përfitojë

  Persona të aftë afaristë nga vendi, persona të mitur dhe persona pa aftësi afariste me përfaqësues ligjor dhe persona të huaj fizik

  ·        Personalisht persona të pjekur dhe  të aftë afaristë

  ·        Persona të pjekur jot ë aftë afaristë me përfaqësues ligjor

  ·        Persona të mitur me shoqërim të prindërit , person I aftë afaristë si përfaqësues ligjor

  Valuta

          ·      Valuta të huaja

  Afati

  ·          Sipas afatizimit

  ·          Afatshkurta prej  1-12 muaj

  ·          Afatgjate prej  12-36 muaj

  ·          Kursime rentale

  Shkalla e kamatës

  ·         Varet nga afati i kursimit

  ·         Llogaritja e kamatës së mjeteve kryhet një herë në muaj

  ·         Kamatë e ndryshueshme në varësi nga politika afariste e bankës

  Kushte tjera

  Me librezë kursimi mund të disponon

  ·        Pronari apo personi autorizuar nga pronari

  ·       Përfaqësuesi ligjorë për person të mitur deri në moshën e tij 18 vjeçare

  ·        Përfaqësuesi ligjorë i pronës

  Dokumentet e nevojshme

  ·        Dokument për identifikim  ( letërnjoftim valid apo pasaporte) për persona fizik vendor

  ·        Pasaportë për persona të huaj fizik

  Të tjera

  ·        Në librezë kursimi evidentohen të gjitha ndryshimet që kryhen nga ana e shfrytëzuesit

  ·        Evidenca bëhet në valutë

  ·        Librezat e mbushura apo të dëmtuara zëvendësohen me të reja ndërkaq për librezat e humbura lëshohet e reja me numër të rinj.

  ·        Për çdo depozitë nënshkruhen marrëveshje ku parashihet të gjitha kushtet për kursim dhe shkalla e kamatës

  ·        Personat e mitur gjatë hapjes së librezës duhet të dorëzojnë certifikatën  e lindjes

  ·       Me shumën e evidentuar në librezë disponon përfaqësuesi ligjorë deri në arritjen e moshës kur dhe me automatizëm I kalon e drejta e disponimit të vlerës së shënuar në librezë të kursimit.

  ·        Për personat e mitur mbi 14 vjet përfaqësuesi ligjorë nënshkruan deklaratë para punëtorit në bankë për leje të disponimit të vlerës së evidentuar në librezë kursimi

  ·        Vetëm pronari i vlerës së evidentuar në librezë kursimi me shkresë mund të kërkojë anulimin e marrëveshjes dhe mbylljen e librezës 7 ditë më parë.

  ·        Pronari i librezës mund të autorizojë edhe persona të tjerë të disponojnë me vlerën e  deponuar në bankë.

  ·        Vlera e deponuar mund të lidhet me urdhëresë të vazhdueshme për pagesë të llogarive personale

  ·        Në raste të caktuar kursimi në bankë mund të paraqet garanci për marrje kredie në bankë.

  ·        Në kursime rentale kamata e vlerës së deponuar çdo muaj shënohet në librezë.

  Fshehtësia 

  Të dhënat për depozita janë fshehtësi afariste

  Mundësi 

  ·      Mundësi të shenjës jashtë vendit

  ·      Mundësi të derdhjes së mjeteve nga vendet e jashtme ( shfrytëzohet IBAN numër i cili vlen në shumë vende të Evropës perëndimore)

  ·      Mundësi e shfrytëzimit të mjeteve si garanci për kredi

  Siguria

         Depozita të siguruara në Fondin për sigurim të depozitave dhe atë

  ·        100% për depozita  (depozita të personave fizik në bankë) në vlerë deri 10.000,00 ЕUR në kundërvlerë denarë.

  ·         90% për depozita (depozita të personave fizik në bankë) në vlerë deri 10.000,00 ЕUR në kundërvlerë denarë, por jo më shumë se 20.000,00 ЕUR

   

  Pagesa e kamatës

  ·         Në deviza

  ·         Pagesë mujore

   

   
  Copyright TTK BANKA AD Skopje Naroden Front 19A 1000 Skopje tel/fax: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk mapa e faqes disclaimer