македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Ризико кредитно животно осигурување
Ненаменски потрошувачки кредити со ризико животно осигурување за приматели на плата/пензија преку Банката
Депозити
Кусур штедење
Онлајн штедење
Мобилно банкарство
Електронско банкарство
Електронски сервиси за информирање
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

 

Референтни каматни стапки

 

Кредити

Ненаменски потрошувачки кредит со залог на недвижен имот со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години без ризико животно осигурување 

Ненаменскиот потрошувачки хипотекарен кредит на ТТК Банка нуди нови поволни услови за кредитирање и рефинансирање на вашите обврски по кредитите. Искористете ја можноста за отплата на долг рок и по пониска каматна стапка. Со само една рата и повеќе средства на располагање во месецот, реализирајте ги вашите долгозамислувани планови. Сега е лесно!

Корисници

·  Вработени лица, деловно способни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот) во јавна администрација и бонитетни претпријатија и институции прифатливи за Банката.

·   Физички лица кои примаат/не примаат плата преку ТТК Банка.

·   Физички лица, пензионери кои својата пензија (од ПИОМ) ја примаат преку ТТК Банка.

Критериуми

·  Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот.

·   Во кредитот може да се вклучат до 2 (двајца) кредитоспособни ко-кредитобаратели за кои важат истите услови како за кредитобарателот.

·   Банката одобрува кредити на физички лица кои се кредитоспособни, на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 70 години и кои се:

- во редовен работен однос, со минимален износ на месечни примања од 9.000 денари остварени во Р. Македонија;

- пензионери кои примаат пензија од ПИОМ, со минимален износ на месечни примања од 8.500 денари и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 70 години;

·   Да нема постоење на долг по различни основи во вкупен износ од над 10.000,00 денари (неплатени даноци, долг за испорачани добра и услуги и друго) во согласност со извештај од Македонско Кредитно Биро.

Износ

·   од 180.000 денари до 12.000.000 денари (до 6.000.000 денари во случај кога при анализа на кредитоспособноста се земаат во предвид дополнителни приходи кои можат да се документираат).

·  од 3.000 евра до 300.000 евра во денарска противвредност (до 200.000 евра во денарска противвредност во случај кога при анализа на кредитоспособноста се земаат во предвид дополнителни приходи кои можат да се документираат).

Валута

·  МКД.

· МКД со девизна клаузула (денарска противвредност на ЕУР според средниот курс на курсната листа на НБРСМ кој важи на денот на исплатата на кредитот).

Начин на отплата

·   Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој 1-ви од месецот.

·   Кредитот се става во отплата на 1-ви наредниот месец од денот на исплатата.

Рок на отплата

·   од 12 до 240 месеци (до 180 месеци во случај кога при анализа на кредитоспособноста се земаат во предвид дополнителни приходи кои можат да се документираат) со вклучен грејс период до 6 месеци.

Каматна стапка

МКД

·         4,90% годишна фиксна каматна стапка во првите три години, 5,73% (НРС + 4,35 процентни поени) годишна променлива каматна стапка од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот за категорија на корисници: 1. Физички лица кои се вработени во државни институции и акционерски друштва и ја примаат платата преку ТТК Банка; 2. Физички лица пензионери кои се приматели на пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка; 3. Физички лица вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 5 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија  (континуирано во последните 12 месеци), што се приматели на плата преку ТТК Банка; 4. Физичко лице  вработено во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат) и ја прима платата преку ТТК Банка; и корисници кои се приматели на плата/пензија во ТТК Банка (I категорија).

·       6,93% (НРС + 5,55 процентни поени) годишна променлива каматна стапка, за категорија на корисници кои не ја примаат платата/пензијата преку ТТК Банка (II категорија).

 

МКД со девизна клаузула

·      4,90% годишна фиксна каматна стапка во првите три години, 6 месечен ЕУРИБОР + 6,30 процентни поени, не пониска од 6,30% годишна променлива каматна стапка од четвртата година од отплатата до целосната отплата на кредитот за категорија на корисници: 1. Физички лица кои се вработени во државни институции и акционерски друштва и ја примаат платата преку ТТК Банка; 2. Физички лица пензионери кои се приматели на пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка; 3. Физички лица вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 5 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија  (континуирано во последните 12 месеци), што се приматели на плата преку ТТК Банка; 4. Физичко лице  кое се вработено во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат) и ја прима платата преку ТТК Банка; и корисници кои се приматели на плата/пензија во ТТК Банка (I категорија).

·      6 месечен ЕУРИБОР + 7,50 процентни поени не пониска од 7,50% годишна променлива каматна стапка, за категорија на корисници кои не се приматели на плата/пензија преку ТТК Банка (II категорија).

 

        *За периодот од искористување на кредитот до денот на ставање на кредитот во отплата, Банката пресметува и наплатува интеркаларна камата во висина на договорната каматна стапка. Оваа камата се наплатува на денот на искористување на кредитот.

Казнена каматна стапка

·   9,5% годишна прилагодлива каматна стапка (законска казнена) за достасани, а неподмирени обврски за кредит во денари (МКД).

·   7,445% годишна прилагодлива каматна стапка (законска казнена) за достасани, а неподмирени обврски за кредит во денари МКД со девизна клаузула.

Метод и период на пресметка на камата

·   Пресметката на камата се врши месечно по пропорционална метода.

Провизии

 

·   900 денари надомест за обработка на барање.

·   Надоместок при исплата на кредитот:

   - За износ до 30.000 евра  2,0% од износот, мин. 6.000 денари;

   - За износ над 30.000 евра 1,5% од износот.

·  За администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот (годишно, однапред на главниот долг на кредитот).

·   За предвремена делумна отплата 3% од предвреме уплатениот износ.

·   За предвремена целосна отплата 3% од износот на предвреме вратениот главен долг.

·  Надомест за измена на обезбедување за кредити за физички лица, 1% манипулативни трошоци еднократно, на преостанатиот износ од кредитната изложеност за кое се менува обезбедувањето, максимум 6.000 денари.

Трошоци

·   Трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот).

·    Трошоци за процена на вредноста на недвижниот имот кој се заложува секоја година во согласност со тарифата на овластен проценител или процена од вработен проценител во Банката во согласност со Тарифата за надоместоци на услуги на Банката (без трошоци за процена на недвижен имот што служи како обезбедување на кредитот, до 31.12.2021 година).

·    Нотарска награда за солемнизација на договорот за залог во согласност со нотарската тарифа.

·    Трошоци за упис на заложно право врз недвижниот имот во корист на Банката во соодветната јавна книга.

·    Трошоци за полиса за осигурување на заложениот недвижен имот од основни ризици во согласност со тарифата на осигурителната компанија.

СВТ

·   Преглед на СВТ

Обезбедување

·   Залог на недвижен имот (стан, куќа, деловен простор) со сооднос помеѓу вредноста на изложеноста и обезбедувањето (1:1 до 1:6 во зависност од атрактивноста на објектот).

·   Меница и менична изјава за кредитобарателот и ко-кредитобарателите.

·  Административна забрана и согласност за активирање од кредитобарателот и кокредитобарателите (доколку акционерското друштво/буџетската државна институција/јавното претпријатие ја издава).

Потребни документи

·   Апликација за кредит.

·   Фотокопија од важечка лична.

·   Карта или пасош за кредитобарателот и ко-кредитобарателот.

·   Потврда за редовен работен однос, податоци за плата и обврски од платата.

·   За вработени во приватни фирми образец ПП 53 (Декларација од УЈП) за последните 3 месеци за кредитобарателот и ко-кредитобарателот.

·   За пензионери последен чек од пензија (од ПИОМ).

·   Имотен лист.

·   Доказ дека имотот не е под залог.

·   Процена од овластен проценител на пазарната вредност на имотот кој се заложува за секоја година или процена од вработен проценител во Банката во согласност со Тарифата за надоместоци.

·  Осигурување на имотот и винкулација во корист на ТТК Банка за сите години до конечна отплата на кредитот.

·   Извод од матична книга на родени/венчани.

·   Нотарски акт.

Исплата

·   На трансакциска сметка на корисникот на кредитот.

 

 

Пример

Вид на кредитот

Ненаменски потрошувачки кредит со залог на недвижен имот, 

во денари

Износ

2.000.000 денари.

Рок на отплата

180 месеци.

Износ на ануитет

15.712 денари во првите три години; 16.563 денари за останатиот период.

Начин на отплата

-Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот;

-Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата.

Каматна стапка

4,90% годишна фиксна к.с. во првите три години од отплатата и 5,88% годишна променлива к.с. за останатиот период од отплата.

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

6,11%.

Вкупен износ за плаќање

3.018.143 денари.

Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:

Износ на кредитот

2.000.000 денари.

Вкупен износ на камата за кредитот

950.736 денари.

Надомест за обработка на барање

900 денари.

Надомест за одобрување на кредитот

30.000 денари (1,5% од износот за кредити над 30.000 евра).

Надомест за администрирање на кредитот

36.007 денари за целиот период на отплата (0,2% на остатокот од долгот годишно, однапред на главниот долг на кредитот).

Трошок за меница

500 денари.

Трошоци кои не се опфатени во пресметката на СВТ и/или не се познати:

Трошок за процена на вредноста на недвижниот имот

Без трошоци за процена на недвижен имот до 31.12.2021 година.

Нотарска награда за солемнизација на договорот за залог

Не е познат  *Овој трошок не влегува во СВТ.

Трошок за упис на заложно право врз недвижниот имот во корист на Банката во соодветната јавна книга

Не е познат  *Овој трошок не влегува во СВТ.

Трошок за полиса за осигурување на заложениот недвижен имот од основни ризици

Не е познат  *Овој трошок не влегува во СВТ.

Датум на пример

1.3.2021 година.

 

 

 Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 1.3.2021 година.


 

Одлуки донесени на XXXVI-тата седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 5-ти април 2021 година
Известување за измени во тарифата за надоместоци на услугите за дебитни и за кредитни VISA картички
Реализирани едукативни работилници по повод „Глобалната недела на парите“ (Global Money Week)
Известување за предвремена исплата на пензиите од 29-ти март 2021 година
ПОВИК до клиентите - правни лица да извршат упис во Регистарот за вистински сопственици најдоцна до 27.4.2021 година
Кредити со РИЗИКО кредитно животно осигурување во соработка со „Триглав Осигурување Живот“ АД Скопје (со намален надоместок за одобрување до 30.4.2021 година)
Јавен повик за учество на XXXVI-тата седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
ИЗВЕСТУВАЊЕ во врска со XXXVI-тото Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 4-ти март 2021 година
Известување за упис на клиентите – правни лица во регистарот на вистински сопственици најдоцна до 27 април 2021 година
TTK Банка АД Скопје ја исплати каматата за првата година на сопствениците на корпоративни обврзници - втора емисија
Известување за исплата на годишна камата за имателите на корпоративни обврзници од втората емисија по каматна стапка од 2,7% на годишно ниво

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување